Popis aukčního prostředí PROebiz v 3.g

(dále jen Popis)I. Výklad pojmů
II. O zadavatelích
Pro řádný průběh eAukce zadavatel zajistí:
III. O uchazečích
IV. O poskytovatelích, pozorovatelích a ostatních osobách
V procesu přípravy, realizace a vyhodnocení eAukce se vedle zadavatele mohou podílet na výsledku také další osoby, z nichž nejčastěji jde o poskytovatele, administrátora a pozorovatele v případě, že je k tomu zadavatel zmocní.
V. Vstupní kolo
Dle harmonogramu ve výzvě je zpřístupněna eAukční síň pro podávání nabídek a podání nových aukčních hodnot, k seznámení se s funkčností systému a s jeho obsluhou. V tomto kole vidí uchazeč jen svou nabídku. Tato nabídka musí být totožná s nabídkou uchazeče posuzovanou v předběžném posouzení a hodnocení nabídek a je současně i vstupní nabídkou uchazeče do Aukčního kola. Čas ukončení Vstupního kola se kryje s časem zahájení Kontrolního kola. Pokud se uchazeč nepřihlásí do Vstupního kola a nepředloží vstupní nabídku, pak si zadavatel vyhrazuje právo vstupní nabídku uchazeče vložit samostatně.
VI. Kontrolní kolo
V průběhu Kontrolního kola je eAukční síň pro podávání nabídek uchazečů uzavřena a administrátorovi je tak vytvořen časový prostor pro provedení formální i věcné kontroly správnosti předložených nabídek. V případě zjištění jakékoliv odchylky v nabídce vložené do eAukční síně oproti nabídce určené pro předběžné posouzení a hodnocení nabídek, tj. pokud tyto nabídky nebudou shodné, zadavatel chybovou nabídku opraví tak, aby odpovídala nabídce určené pro předběžné posouzení a hodnocení nabídek. Opravu chybového údaje provede administrátor eAukce. Na Kontrolní kolo navazuje v ohlášeném čase Aukční kolo eAukce.
VII. Aukční kolo
Aukční kolo je zahájeno dle časového plánu uvedeného ve Výzvě k účasti v elektronické aukci. V tomto kole má každý uchazeč k dispozici informace o své nabídce a dále jsou mu zobrazeny informace v rozsahu stanoveném ve Výzvě k účasti v elektronické aukci. V Aukčním kole lze cenovou nabídku jen snižovat. Ostatní volitelné podmínky mohou být uchazečem aktualizovány způsobem stanoveným ve Výzvě k účasti v elektronické aukci. Zadavatel uvádí rovněž povinnost použití elektronického podpisu uchazeče. Tato povinnost je defaultně nastavena pro elektronický podpis každé změny aukční hodnoty, ale zadavatel je oprávněn tuto povinnost omezit a po uchazeči požadovat jen elektronický podpis jeho závěrečného protokolu. Doba trvání Aukčního kola je uvedena ve Výzvě k účasti v elektronické aukci. Pro každou eAukci určuje zadavatel individuální podmínky prodlužování Aukčního kola (o kolik minut se může prodloužit a v kolika posledních minutách musí dojít ke změně, aby prodloužení nastalo a za jakých podmínek prodloužení nastane) a dále minimální krok pro změnu aukční hodnoty. Zadavatel může stanovit i maximální krok změny aukční hodnoty. Veškeré informace o změnách aukčních hodnot včetně omezení vyplývajících z nemožnosti dorovnání určitých nabídek (tj. dosažení totožné úrovně nabídky a způsobu vyhodnocování ze strany systému) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, resp. ve Výzvě k účasti v elektronické aukci. Postup vykazující odchylku od výše uvedeného (např. povolení změny cenové nabídky uchazeče směrem nahoru, při zjištění chyby či při technických potížích uchazeče), zadavatel nepřipouští.
VIII. Ukončení elektronické aukce
Elektronická aukce může být ukončena:

1. automaticky - elektronická aukce skončí uplynutím stanoveného času

2. manuálně - dojde k vnějšímu narušení v průběhu elektronické aukce

Ukončením eAukce se rozumí ukončení Aukčního kola. Tímto okamžikem se zastavuje příjem nových nabídek uchazečů včetně požadavků na změny již zapsaných nabídek. Manuálním ukončením eAukce se rozumí zásah administrátora s cílem okamžitého ukončení eAukce z důvodu nálezu evidentní chyby v nastavení eAukce nebo při výskytu objektivní nemožnosti v eAukci pokračovat. Důsledkem manuálního ukončení eAukce je okamžité zneplatnění všech provedených změn aukčních hodnot a to u všech uchazečů, kterým byla odeslána Výzva k účasti v elektronické aukci. Doba do ukončení kola je uchazečům signalizována hodnotou limitovaného času, která v okamžiku ukončení Aukčního kola dosáhne hodnoty 0 sec. Dobu před ukončením Aukčního kola může uchazeč využít ke změně své nabídky. Poskytovatel však upozorňuje, že doba potřebná k provedení zápisu nabídky na eAukční portál může být až 5 sekund (v závislosti na rychlosti internetové konektivity). Platí tedy, že pokud limitovaný čas obsahuje hodnotu nižší než 5 sekund a uchazeč právě v tomto čase podává svou nabídku, pak tato nabídka nemusí být systémem přijata.
V případě, že zadavatel ve Výzvě k účasti v elektronické aukci stanovil, aby uchazeč po ukončení eAukce elektronicky podepsal svůj aukční protokol, pak je povinností uchazeče tak učinit a to neprodleně a bez ohledu na to, zda uchazeč elektronicky podepisoval i každou změnu aukční hodnoty či nikoliv. Nabídka, kterou uchazeč podepsal svým elektronickým podpisem se pro tohoto uchazeče stává nabídkou závaznou. Pokud uchazeč požadavky zadavatele na elektronický podpis nesplnil, bude na nabídku tohoto uchazeče pohlíženo jako na nabídku neplatnou.
IX. Vyhodnocení elektronické aukce
Po ukončení elektronické aukce zadavatel vyhodnocuje nabídky uchazečů. Postup zadavatele při vyhodnocení elektronické aukce je dán Zákonem 137/2006 Sb.
X. Platnost a účinnost
Tento Popis aukčního prostředí PROebiz je v tomto znění v plném rozsahu platný a účinný od 14.1.2015 vůči všem účastníkům zde uvedeným. Vzetí na vědomí tohoto Popisu vyjádří uchazeč vyplněním elektronické přihlášky a jejím odesláním zadavateli, resp. poskytovateli.

© nar, sentinet